Bảo hiểm Cháy nổ và rủi ro đặt biệt

Đối tượng bảo hiểm:

- Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị;
- Máy móc thiết bị;
- Hàng hoá, vật tư và các tài sản khác.

Phạm vi bảo hiểm:

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt gây ra.

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM:

- Rủi ro “A”: Hoả hoạn;
- Rủi ro “B”: Nổ;
- Rủi ro “C”: Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng;
- Rủi ro “D”: Gây rối, đình công, bế xưởng;
- Rủi ro “E”:Thiệt hại do hành động ác ý;
- Rủi ro “F”: Động đất hay núi lửa phun;
- Rủi ro “G”: Giông và bão;
- Rủi ro “H”: Giông, bão, lụt;
- Rủi ro “I”: Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước
- Rủi ro “J”: Đâm va do xe cộ và súc vật.
Thông tin chi tiết về phạm vi và điều kiện bảo hiểm được quy định tại: Quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt.

Số tiền bảo hiểm:

- Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
- Trường hợp số lượng tài sản thường xuyên tăng giảm thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa.
- Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận.

Hỗ trợ khách hàng