Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản

Đối tượng bảo hiểm:

Là tài sản của các cá nhân, tập thể nhưng không bao gồm: : Tiền( tiền giấy hay tiền kim loại), séc, thư bảo lănh, tín phiếu, tem, tài liệu, bản thảo, sổ sách, giấy tờ các loại, vàng bạc, kim loại quý, đá quý, đồ trang sức, gia bảo, đồ cổ, đồ thờ cúng, bản vẽ hay tài liệu thiết kế, chất nổ, vật sống, vật nuôi, trừ khi những tài sản này được Công ty Bảo hiểm chấp thuận bằng văn bản

Phạm vi bảo hiểm:

Là các rủi ro tài sản do người được bảo hiểm sử dụng tại địa điểm được bảo hiểm cho mục đích công việc của họ hoặc bộ phận tài sản đó bị tổn thất, phá huỷ hay tổn hại do bất kỳ nguyên nhân nào gây ra, ngoài các nguyên nhân bị loại trừ, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn hiệu lực bảo hiểm hoặc bất kỳ thời gian nào tiếp theo mà người được bảo hiểm đă nộp phí theo yêu cầu của Công ty Bảo hiểm cho việc tái tục đơn bảo hiểm này.

Hỗ trợ khách hàng