Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cung cấp sự đảm bảo tài chính nhằm đáp ứng các chi phí kiện tụng và các thiệt hại phải trả cho bên thứ ba do sai sót trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn của doanh nghiệp hoặc nhân viên của doanh nghiệp đó. Các doanh nghiệp, cá nhân, đối tác đang cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế, chuyển giao hoặc các dịch vụ chuyên nghiệp khác có thể được khuyến nghị tham gia bảo hiểm trách nhiệm, trong đó có thể kể đến các sản phẩm tiêu biểu như:

Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp Bác sỹ

Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư / Công chứng viên

Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp Môi giới bảo hiểm

Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp Kiến trúc sư và Kỹ sư tư vấn

Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp Bảo vệ

       Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp khác 

Hỗ trợ khách hàng